Предложения за работа - Офис Благоевград

Предложения за работа - Офис Благоевград (7)

Бюлетин на предлаганите свободни работни места.

Четвъртък, 02 Август 2018 07:23

АВТОМЕХАНИК

Наш клиент търси да назначи "автомеханик" за сервиз. Работа при шестдневна работна седмица. В събота се работи с намалено работно време. Неделя - почивен ден.

Изисквания:

- опит в автосервиз - с предимство;
- шофьорска книжка - кат. В;
- технически познания по устройството на автомобила и авторемонтни дейности.

Отговорности:

- инспекция на техническото състояние на автомобилите;
- извършване на ремонти;
- попълване на съпътстващата сервизна документация.

 

* Работата не е подходяща за студенти!

Агенцията е регистрирана под № 2301 в Агенция по заетостта

Сряда, 20 Юни 2018 10:57

ЧИСТАЧ

За шивашко предприятие търсим чистач/ка.

Условия на труд и заплащане:

- почистват се работните и санитарни помещения, при необходимост - външната зона около входа на сградата.
- осемчасов работен ден от 9,00 до 17,30 ч.
- петдневна работна седмица
- чисто трудово възнаграждение - 500 лв.

Изисквания:

- работливост и съвестност в изпълнение на ангажиментите
- здравословно състояние - да няма алегрии към почистващи препарати и фини текстилни прахови частици /ниска степен на запрашеност/
- работата не е подходяща за студенти

Агенцията е регистрирана под № 2301 в Агенция по заетостта.

Във връзка със стартиране на проект "Създаване на социално предприятие "Шивашка работилница Ателие - Нов Шанс", по договор за БФП № BG05M9OP001-2.010-0181-C01, процедура "Развитие на социалното предприемачество" на ОП РЧР,

търсим за назначаване 10 лица за следните позиции:

- моделиер-конструктор, облекла -3 лица
- изпълнител, модели -3 лица.
- производител, бельо - 4 лица.

 Кандидатите трябва да са:

- младежи напускащи домовете за деца лишени от родителска грижа
или
- безработни лица над 54-годишна възраст

С избраните лица ще бъдат сключени трудови договори при организация на работното време при условията на 5-дневна работна седмица с продължителност на работния ден 8 часа.

Няма изискване за опит, дружеството ще осигури нужното професионално и въвеждащо ориентиране в работата, за което обучаваните ще получат сертификат за придобита част от професия "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" или "Шивачество".

Трудовите договори ще се сключват в началото на месец юли 2018 г.
След изтичане на 12 месечен период на трудова заетост по проекта, дружеството ще осигури постоянен трудов договор.

Агенцията е регистрирана под № 2301 в Агенция по заетостта.

Сряда, 20 Юни 2018 10:53

МЕНИДЖЪР ПРОИЗВОДСТВО

Клиентът ни е производител на пелети, който търси мениджър производство.

Основните задължения са свързани с организация и контрол на производствените и трудовите процеси в предприятието.
За заемане на длъжността е необходимо подходящо висше образование - инженерно-техническа специалност.
Предимство ще бъде опит на подобна позиция в производствено предприятие .
Работа с CAD, CMMS, MS Office - предимство.
Английски или Гръцки език - напреднало ниво.

Необходими са професионални качества, които способстват доброто управление на процеси, постигане на заложените текущи цели, прогнозиране на натоварването спрямо поръчките, разпределение на задачи и управление на хора.

Производственият процес е непрекъснат, което предполага готовност за удължено работно време при необходимост.

 

Възможен е коментар на възнаграждението, съобразно опита, мотивацията и способностите на кандидата.

Агенцията е регистрирана под №2301 в Агенция по заетостта.