Наемане на работна сила за страните от ЕИП

 

I. Обявяване на свободни работни места по заявка на работодател от страна, членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария и извършване на подбор на кандидати

 1. Всеки работодател от страна – членка на ЕИП и Конфедерация Швейцария може да заяви свободни работни места с цел търсене на български работници и служители. За целта работодателят, желаещ да назначи български работници, е необходимо да се обърне към EURES – съветник от страната по месторегистрация на предприятието му, на когото да заяви свободното работно място.
  Българските EURES – съветници ще вземат предвид само заявки изпратени чрез EURES – съветник от съответната страна.
 2. Получените заявки се проверяват в Централната администрация на Агенцията по заетостта доколко посочените в тях условия отговарят на законодателството на съответната страна по отношение на условията на труд и заплащане.
 3. В случай, че заявката не бъде одобрена, се изготвя писмо до работодателя за отказ.

Заявките за свободни работни места от работодател от страна – членка на ЕИП и Швейцария могат да бъдат обявени в електронната страница на АЗ при съгласие от страна на работодателя.

II. Подбор на кандидати за работа

В изпратените заявки всеки работодател посочва начина на подбор на кандидатите:

 1. Първоначална селекция по документи от трудов посредник и предоставяне на CV и мотивационни писма на подходящи търсещи работа лица на работодателя.
 2. Интервю с работодателя в България или чужбина.
  Когато подборът се извършва в България, съответната дирекция "Бюро по труда" осигурява място за извършването му, присъствието на кандидатите за работа и при необходимост съдейства за осигуряване на преводач. В този случай договорите за работа с одобрените кандидати се сключват в България. При извършване на специализиран подбор, придружен с прилагане на тестове, анкети, превод и др., разходите за тях се поемат от работодателя.
  При провеждане на интервюто в друга държава, разноските за пътуване и престой се поемат от работодателя. Работодателят трябва да уведоми с писмо Централната администрация на АЗ за резултата от насочването.
 3. Подбор чрез събеседване (интервю) с трудов посредник. При изявено от работодателя желание, подборът може да бъде извършен от трудов посредник и кандидатите да бъдат насочени на работа в съответната страна.

Агенция ПЕРСОНАЛ ИНВЕСТ

Местонахождение

Комуникация с нас